TransportAcademy logo

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst:

De rechten en de verplichtingen van partijen worden uitsluitend door deze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Afwijkende clausules dienen schriftelijk tussen partijen vastgelegd te worden.

Artikel 2: Offerte en orderbevestiging

Elke offerte, mondeling of schriftelijk, wordt vrijblijvend opgesteld. Ze is gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. De klant verbindt er zich toe voorafgaand en tijdens de duur van de overeenkomst alle nuttige informatie te verstrekken aan Transport Academy.

De klant stuurt de offerte ondertekend en voor akkoord terug, waarna een orderbevestiging wordt opgesteld waarin de beschrijving van de opdracht en de modaliteiten worden vastgelegd met verwijzing naar het offertenummer. Pas na het verzenden van de orderbevestiging is er sprake van een bindende overeenkomst. De klant geeft de nodige vrijheid aan Transport Academy om de opdracht op de best mogelijke manier om te zetten in een kwalitatief programma.

Transport Academy van haar kant waarborgt de professionele uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat de overeenkomst een middelenverbintenis betreft. Tevens behoudt Transport Academy zich het recht voor zelf de meest geschikte docent aan te duiden of desgevallend te vervangen door een andere docent met dezelfde competenties, indien dit noodzakelijk mocht blijken. Tenslotte behoudt Transport Academy zich het recht voor om een opdracht te annuleren indien er onvoldoende deelnemers zouden ingeschreven zijn.

De vermelde prijzen in de offerte zijn steeds netto en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een indexatie van de prijzen kan voorzien worden.

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen:

Op de orderbevestiging wordt steeds de uitvoeringstermijn en de duur van de opdracht voorzien.

Stakingen, ongevallen en alle andere oorzaken onafhankelijk van de wil van Transport Academy die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van Transport Academy belemmeren, worden beschouwd als overmacht die het uitstel van de uitvoering toelaten, zonder dat de klant zijn opdracht mag vernietigen of een schadevergoeding kan eisen.

Indien de klant zou verzoeken een geplaatste opdracht uit te stellen, behoudt Transport Academy zich het recht voor om kosten aan te rekenen die forfaitair worden bepaald op 5 % van het totale opleidingsproject. Na het verstrijken van de contractueel overeengekomen datum en indien de klant nalaat om de nodige beschikkingen te treffen met het oog op de uitvoering van de opdracht binnen acht dagen na ingebrekestelling door Transport Academy, behoudt de laatste zich het recht voor om de opdracht als verbroken te beschouwen.

Artikel 4: Annulatie:

Annuleren is alleen schriftelijk of per mail mogelijk. Het ontbreken van een schriftelijke annulatie staat gelijk aan het aanvatten van de opdracht waarvoor dan ook integrale betaling zal worden gevorderd. :

  • Bij annulatie door de klant tot 60 dagen voor voorziene startdatum worden steeds administratiekosten van 75 € per geannuleerde sessie aangerekend.

  • Bij annulatie door de klant tussen 59 en 30 dagen voor de voorziene startdatum worden steeds 35 % van de volledige kosten gefactureerd.

  • Bij annulatie door de klant tussen 29 en 15 dagen voor de voorziene startdatum worden steeds 50 % van de volledige kosten gefactureerd.

  • Bij annulatie door de klant tussen 14 en 0 dagen voor de voorziene startdatum worden steeds 100 % van de volledige kosten gefactureerd.

  • Bij annulatie door de klant tijdens de gestarte opdracht zullen de volledige kosten gefactureerd worden.

  • Annuleren kan enkel via volgende kanalen: info@transportacademy.be .

Artikel 5: Planning en aantallen:

De Klant verbindt zich ertoe de overeengekomen planning te respecteren en te garanderen dat de op te leiden personen zich op de afgesproken plaats en datum en het afgesproken uur aanbieden. De klant aanvaardt dat indien minder op te leiden personen aanwezig zijn dan meegedeeld, de overeengekomen prijs niet kan worden gereduceerd.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid:

De klant bevestigt de nodige schikkingen te treffen zodat de burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers gedekt is tijdens de duur van de opleiding, zowel voor schade berokkend aan Transport Academy als voor schade berokkend aan derden. De klant voorziet een verzekering tegen eventuele lichamelijke schade van de deelnemers.

Transport Academy is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen/schade op de weg van en naar de opleiding en op de site van de opleiding. Transport Academy sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten -- daaronder inbegrepen gevolgschade -- van deelnemers. Er wordt geen verhaalmogelijkheid voorzien jegens Transport Academy.

Artikel 7: Confidentialiteit:
Alle medewerkers van Transport Academy zullen hetgeen hen bij de uitoefening van hun opdracht is ter kennis gekomen en van vertrouwelijke aard is, geheim houden.

Artikel 8: Afwerving:
Beide partijen komen overeen zich op een deontologisch verantwoorde manier op te stellen ten opzichte van elkaars medewerkers. Ze verbinden zich ertoe geen personeel van elkaar af te werven tijdens de duur van de overeenkomst evenals tijdens een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan.

Artikel 9: Betaling:
De facturen worden opgemaakt 3 weken voor de start van de opleiding en zijn contant betaalbaar op vervaldag, tenzij uitdrukkelijk en voorafgaand anders werd bepaald. Door de aanvaarding van de facturen gaat de klant impliciet akkoord met deze voorwaarden en verzaakt hij aan de toepassing van eventuele eigen bedingen.

De facturen worden geacht betaald te zijn 5 dagen voor de start van de opleiding, zoniet behoudt Transport Academy zich het recht voor om de opleiding te annuleren.

Zonder ingebrekestelling en van rechtswege zal het bedrag van elke factuur dat niet integraal voor bovenstaande vervaldag betaald werd, vanaf de factuurdatum automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % op het achterstallig factuurbedrag vermeerderd met de BTW, met een minimale verhoging van 50 euro (overeenkomstig de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek).

Eveneens zonder ingebrekestelling en van rechtswege lopen vanaf de factuurdatum ook de verwijlintresten op het achterstallig factuurbedrag vermeerderd met de BTW, gerekend aan 1% per maand (12% op jaarbasis) en dit tot de datum van volledige betaling (overeenkomstig de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek).

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zullen ook alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen integraal en van rechtswege opeisbaar worden.

Transport Academy behoudt zich tevens, in voorkomend geval, het recht voor om elke nog uit te voeren opdracht te schorsen en/of te beëindigen, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de klant vallen.

Door het toestaan van betalingstermijnen of het trekken van wisselbrieven wordt in geen geval schuldhernieuwing toegestaan en blijven alle verkoopsvoorwaarden van kracht.

Artikel 10: Klachten:

Elke klacht betreffende de opdracht moet gebeuren uiterlijk binnen de acht dagen te rekenen vanaf de prestatie. Elke klacht betreffende de facturen moet gebeuren binnen de acht dagen te rekenen vanaf de facturatiedatum. Een laattijdige klacht sluit elke mogelijkheid tot bijkomende onderhandeling of desgevallend schadevergoeding uit. De klachten worden kenbaar gemaakt per aangetekend schrijven op straffe van niet ontvankelijkheid.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Transport Academy, behoudt die laatste zich het recht voor om een herstelling in natura door te voeren, dan wel de geleden schade financieel te vergoeden. Ingeval van onenigheid omtrent de wijze van en/of de omvang van de uitgevoerde opdracht rust op de klant de uitdrukkelijke bewijslast van contractuele wanprestatie, aan te tonen met alle rechtsmiddelen.

Artikel 11: Organisatie van de opleiding en het verwerven van kredietpunten in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs

Gezien de aard van de opleiding, dient Transport Academy erop toe te zien dat iedere deelnemer 7 uur per cursus aanwezig is. Dit houdt in dat iedereen op tijd aanwezig dient te zijn en tevens tot het einde van de cursus blijft. Wie langer dan 15 minuten te laat komt, kan de cursus volgen, zonder daarvoor echter de kredietpunten te ontvangen die recht geven op de vernieuwing van het rijbewijs op basis van nascholing. De kosten voor deze deelnemer (of die nu de cursus te laat of helemaal niet bijwoont), blijven ten laste van de klant.

Artikel 12: Bevoegdheid:
Partijen verklaren zich akkoord dat het Belgisch recht van toepassing is. Elk geschil met betrekking tot het huidig contract, ook bij vordering in tussenkomst en vrijwaring, zal in de Nederlandse taal gevoerd worden en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.